Obec Slaská
Obec Slaská

Kompetencie

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo (OZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Počet poslancov obce Slaská je 5. OZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia - "obecné zákony" a tým rozhodujú o základných otázkach života obce.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, 
- schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu, 
- schvaľovať územný plán obce a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, 
- rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, 
- určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, 
- vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, 
- uznášať sa na nariadeniach, 
- schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení, 
- určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra, 
- zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku, 
- schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, 
- zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe, 
- schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 
- zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, 
- udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, 
- ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Orgánmi obecného zastupiteľstva sú: 

- obecný úrad ako výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu, 
- komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, 
- útvar hlavného kontrolóra ako kontrolný organizačný útvar.

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Vratko, Saturnín, Zaida

Dátum a čas

Dnes je utorok, 29.11.2022, 5:28:02

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:51
TÝŽDEŇ:342
CELKOM:201293