Menu

Obec Slaská
Obec Slaská

Kompetencie

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo (OZ) je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov, zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na 4 roky. Počet poslancov obce Slaská je 5. OZ sa schádza podľa potreby, najmenej však raz za tri mesiace. Poslanci prijímajú všeobecné záväzné nariadenia - "obecné zákony" a tým rozhodujú o základných otázkach života obce.

Obecné zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života obce, najmä je mu vyhradené:

- určovať zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce a s majetkom štátu, ktorý užíva, schvaľovať najdôležitejšie úkony týkajúce sa tohto majetku a kontrolovať hospodárenie s ním, 
- schvaľovať rozpočet obce a jeho zmeny, kontrolovať jeho čerpanie a schvaľovať záverečný účet obce, schvaľovať emisiu komunálnych dlhopisov, rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, o prevzatí záruky za poskytnutie návratnej finančnej výpomoci so štátneho rozpočtu, 
- schvaľovať územný plán obce a koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života obce, 
- rozhodovať o zavedení a zrušení miestnej dane alebo miestneho poplatku podľa osobitných predpisov, 
- určovať náležitosti miestnej dane alebo miestneho poplatku a verejnej dávky a rozhodovať o prijatí úveru alebo pôžičky, 
- vyhlasovať hlasovanie obyvateľov obce o najdôležitejších otázkach života a rozvoja obce a zvolávať verejné zhromaždenia občanov, 
- uznášať sa na nariadeniach, 
- schvaľovať dohody o medzinárodnej spolupráci a členstvo obce v medzinárodnom združení, 
- určovať organizáciu obecného úradu a určovať plat starostu obce a hlavného kontrolóra, 
- zriaďovať funkciu hlavného kontrolóra a určovať mu rozsah pracovného úväzku, 
- schvaľovať poriadok odmeňovania zamestnancov obce vypracovaný podľa osobitného predpisu, 
- zriaďovať, zrušovať a kontrolovať rozpočtové a príspevkové organizácie obce a na návrh starostu vymenúvať a odvolávať ich riaditeľov, zakladať a zrušovať obchodné spoločnosti a iné právnické osoby a schvaľovať zástupcov obce do ich štatutárnych a kontrolných orgánov, ako aj schvaľovať majetkovú účasť obce v právnickej osobe, 
- schvaľovať združovanie obecných prostriedkov a činností a účasť v združeniach, ako aj zriadenie spoločného regionálneho alebo záujmového fondu, 
- zriaďovať a zrušovať orgány potrebné na samosprávu obce a určovať náplň ich práce, 
- udeľovať čestné občianstvo obce, obecné vyznamenania a ceny, 
- ustanoviť erb obce, vlajku obce, pečať obce, prípadne znelku obce.

Orgánmi obecného zastupiteľstva sú: 

- obecný úrad ako výkonný orgán obecného zastupiteľstva a starostu, 
- komisie obecného zastupiteľstva ako poradné, iniciatívne a kontrolné orgány, 
- útvar hlavného kontrolóra ako kontrolný organizačný útvar.

 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

logo
 

vv

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Slavomír, Slávo, Tvrdomír, Jelena, Noema

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 22.4.2024, 2:02:36

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:16
TÝŽDEŇ:16
CELKOM:288732