Menu

Obec Slaská
Obec Slaská

Hlavný kontrolór obce

Meno a priezvisko

Ing. Lucia Borošová

tel. kontakt:0915 046 777

e-mail:lucia.borosova1@gmail.com


Postavenie hlavného kontrolóra

§ 18 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

(1) Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce, a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu. 16) Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť. Toto obmedzenie sa nevzťahuje na vedeckú činnosť, pedagogickú činnosť, lektorskú činnosť, prednášateľskú činnosť, prekladateľskú činnosť, publicistickú činnosť, literárnu alebo umeleckú činnosť a na správu vlastného majetku alebo správu majetku svojich maloletých detí. Kontrolnú činnosť vykonáva nezávisle a nestranne v súlade so základnými pravidlami kontrolnej činnosti. 16a)

(2) Funkcia hlavného kontrolóra je nezlučiteľná s funkciou

 • a) poslanca,
 • b) starostu,
 • c) člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec,
 • d) iného zamestnanca obce,
 • e) podľa osobitného zákona. 10b)

Rozsah kontrolnej činnosti

§ 18D Zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

(1) Kontrolnou činnosťou sa rozumie kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, 16c) kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácii obce, kontrola vybavovania sťažností 16d) a petícií, 16e) kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi. 16f)

(2) Kontrolnej činnosti podľa tohto zákona podlieha

 • a) obecný úrad,
 • b) rozpočtové a príspevkové organizácie zriadené obcou,
 • c) právnické osoby, v ktorých má obec majetkovú účasť, a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúceho sa tohto majetku,
 • d) osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu10) v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.

(3) Kontrolná činnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na konanie, v ktorom o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach právnických osôb alebo fyzických osôb rozhoduje obec v správnom konaní podľa § 27.

Úlohy hlavného kontrolóra

§ 18f zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení:

(1) Hlavný kontrolór 

 • a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d,
 • b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,
 • c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,
 • d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,
 • e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,
 • f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,
 • g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon, 16g)
 • h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,
 • i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

(2) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

(3) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d.

(4) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi. 

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

logo
 

vv

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Ela

Dátum a čas

Dnes je piatok, 24.5.2024, 6:12:26

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:44
TÝŽDEŇ:753
CELKOM:298114