Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Obchodná verejná súťaž 03/2017 Vytlačiť
 

14 foto.jpg

Obec Slaská, IČO – 00 320 994, Obecný úrad č. 17, 966 22 Lutila, zastúpená starostom obce Danielom Gelienom

 

vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a na základe uznesenia OZ Slaská č. 237/2017 zo dňa 28.9.2017 obchodnú verejnú  súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude predaj nehnuteľností – stavieb a pozemkov.

 

Opis nehnuteľností na predaj:

 • rodinný dom súp. č. 169, postavený na parcele C-KN 541/1, zapísaný na LV č. 1044 pre k.ú. Slaská,
 • rodinný dom súp. č. 170, postavený na parcele C-KN 543/1, zapísaný na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • pivnica súp. č. 336, postavená na parcele C-KN 546, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 541/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2, zapísaná na LV č. 1044 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 541/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2, zapísaná na LV č. 1044 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 543/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 543/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 544/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 545/1, záhrady o výmere 204 m2, zapísané na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 545/2, záhrady o výmere 7 m2, zapísané na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 546, zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Slaská.

 

 

Termín na predkladanie cenových ponúk:

Písomné cenové ponuky je treba doručiť Obecnému úradu v Slaskej v zalepenej obálke s označením OVS – 03/2017 s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ do 25.10.2017, vrátane dňa 25.10.2017 do 16,30 hod. Ponuky sa môžu predkladať len v slovenskom jazyku.

 

Písomný návrh musí obsahovať:

 • obchodné meno, resp. meno a priezvisko navrhovateľa,
 • IČO, resp. dátum narodenia  navrhovateľa,
 • sídlo, resp. trvalé bydlisko navrhovateľa,
 • označenie stavby, parcelné číslo pozemku a jeho výmeru,
 • návrh ceny,
 • termín a spôsob platby kúpnej ceny.

 

Ak predmetný návrh nebude obsahovať uvedené údaje, nebude zaradený do súťaže, aj keď bude podaný v určenej lehote.

 

Ostatné podmienky:

Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Po doručení nemožno návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať. Vyhlasovateľ sa zaväzuje v lehote do 10 pracovných dní od schválenia víťazného návrhu obecným zastupiteľstvom, oznámiť vybraný návrh prostredníctvom informácie zverejnenej na webovom sídle vyhlasovateľa. V tej istej lehote sa vyhlasovateľ zaväzuje oznámiť prijatie vybraného návrhu úspešnému navrhovateľovi a upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspejú, že ich návrhy sa odmietli. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Písomné návrhy je možné doručiť osobne, poštou alebo kuriérskou službou na adresu: Obecný úrad Slaská, súp. č. 17, 966 22 Lutila. Víťazný návrh musí byť schválený obecným zastupiteľstvom. Vyhlasovateľ oznamuje, že najnižšia ponuka ceny za všetky nehnuteľnosti spolu nemôže klesnúť pod 22.000,00 eur. Nehnuteľnosti sú na predaj všetky ako celok bez možnosti odkupovania samostatne.

 

 

V Slaskej, dňa 29.9.2017

 

 

 

                                                                                Bc. Daniel G e l i e n

                                                                                      starosta obce

1 foto.jpg2 foto.jpg3 foto.jpg4 foto.jpg5 foto.jpg6 foto.jpg7 foto.jpg8 foto.jpg9 foto.jpg10 foto.jpg11 foto.jpg12 foto.jpg13 foto.jpg14 foto.jpg


 
 

webygroup

dnes je: 19.7.2018

meniny má: Dušana


7525054

Úvodná stránka