Obec Slaská
Obec Slaská

Zmluvy

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
29. 12. 2021

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

42/2021

199,50 EUR Stodevädasiatdeväť 50/100

GTC Slovakia – stav s.r.o

obec Slaská

21. 12. 2021

Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu vrátanie prenesenia zodpovednosti za odchýlku č. 3.1/2021

41/2021

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec Slaská

20. 12. 2021

Nájomná zmluva

40/2021

1 398,42 EUR Tisíctristodevädesiatosem, 42/100

Pozemkové spoločenstvo poľnohospodárskych a lesných pozemkov a urbárnikov obce Slaská

obec Slaská

13. 12. 2021

Čiastková zmluva o združenej dodávke zemného plynu vrátanie prenesenia zodpovednosti za odchylku č. 03/2021

39/2021

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec Slaská

25. 11. 2021

Kúpna zmluva

38/2021

255,15 EUR Dvestopädesiatpäť 15/100

Peter Macek

obec Slaská

24. 11. 2021

Dohoda č. 21/27/010/36

37/2021

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

obec Slaská

3. 11. 2021

Zmluva o dodaní tovarov

36/2021

14 982,00 EUR Štrnásťtisícdeväťstoosemdesiatdva

NITRANET, s. r. o.

obec Slaská

2. 11. 2021

Kúpna zmluva

35/2021

558,00 EUR Päťstopädesiatosem

Jozef Koka

obec Slaská

25. 10. 2021

Zmluva o dodávke plynu

33/2021

Neuvedené

Slovenský plynárenský priemysel, a.s.

obec Slaská

15. 10. 2021

Kúpna zmluva

32/2021

435,00 EUR Štyristotridsaťpäť

Ing. Peter Varáček

obec Slaská

13. 10. 2021

Zmluva o poskytnutí dotácie k žiadosti č. 2148/2021 podľa § 9b ods. 1 písm. e) a § 12 ods. 3 zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR

34/2021

45 000,00 EUR Štyridsaťpäťtisíc

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

obec Slaská

8. 10. 2021

Kúpna zmluva

31/2021

12 135,00 EUR Dvanásťtisícstotridsaťpäť

Rímskokatolícka cirkev, farnosť Slaská

obec Slaská

8. 10. 2021

Kúpna zmluva

30/2021

174,00 EUR Stosedemdesiatštyri

Radoslav Jelža

obec Slaská

1. 10. 2021

Nájomná zmluva

29/2021

10,00 eur za jeden deň prevádzkovania

Marcel Hric

obec Slaská

14. 9. 2021

Kúpna zmluva

28/2021

234,00 EUR Dvestotridsaťštyri

Milota Čamajová

obec Slaská

13. 9. 2021

Kúpna zmluva

27/2021

2 256,00 EUR Dvetisícdvestopädesiatšesť

účastníci konania

obec Slaská

19. 8. 2021

Príkazná zmluva

26/2021

Neuvedené

CEVEO, s.r.o.

obec Slaská

19. 8. 2021

Príkazná zmluva

25/2021

Neuvedené

CEVEO, s.r.o.

obec Slaská

19. 8. 2021

Kúpna zmluva

24/2021

345,00 EUR Tristoštyridsaťpäť

účastníci konania

obec Slaská

2. 8. 2021

Kúpna zmluva

23/2021

174,00 EUR Stosedemdesiatštyri

Milan Miškóci

obec Slaská

11. 6. 2021

Kúpna zmluva

22/2021

102,00 EUR Stodva

Ondrej Hric

obec Slaská

8. 6. 2021

Mandátna zmluva

21/2021

Neuvedené

CEVEO, s.r.o.

obec Slaská

25. 5. 2021

Dodatok č. 1

1/2021

153,00 EUR Stopädesiattri

Mgr. Zuzana Mojžišová

obec Slaská

4. 5. 2021

Zmluva o dielo

20/2021

36 250,52 EUR Tridsaťšesťtisicdvestopädesiat 52/100

GTC Slovakia – stav s.r.o

obec Slaská

28. 4. 2021

Zmluva o poskytovaní služby pri zbere a odvoze odpadu

19/2021

221,00 EUR Dvestodvadsaťjeden

EKORECYKLING Slovensko

obec Slaská

23. 4. 2021

Kúpna zmluva

1/2021

552,00 EUR Päťstopädesiatdva

Severín Fialka ml.

obec Slaská

20. 4. 2021

Kúpna zmluva

18/2021

309,00 EUR Tristodeväť

Ján Koka

obec Slaská

19. 4. 2021

Kúpna zmluva

17/2021

153,00 EUR Stopäťdesiattri

Mgr. Zuzana Mojžišová

obec Slaská

14. 4. 2021

Kúpna zmluva

16/2021

168,00 EUR Stošesťdesiatosem

účastníci konania

obec Slaská

14. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

15/2021

1 500,00 EUR Tisícpäťsto

PRO SLASKÁ

obec Slaská

14. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

14/2021

1 000,00 EUR Tisíceur

Senior klub Slaská

obec Slaská

14. 4. 2021

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

13/2021

3 000,00 EUR Tritisíc

Športový klub Slaská

obec Slaská

24. 3. 2021

Kúpna zmluva

12/2021

552,00 EUR Päťstopädesiatdva

Severín Fialka ml.

obec Slaská

16. 3. 2021

Kúpna zmluva

11/2021

4 053,00 EUR Štyritisicpädesiattri

David Göth

obec Slaská

10. 3. 2021

Kúpna zmluva

10/2021

1 903,00 EUR Tisícdeväťstotri

Rudolf Čamaj

obec Slaská

10. 3. 2021

Zmluva o zabezpečení zberu použitých textílií, odevov a obuvi

9/2021

40,00 EUR Štyridsať

EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU občianske združenie

obec Slaská

3. 3. 2021

Kúpna zmluva

8/2021

444,00 EUR Štyristoštyridsaťštyri

Mgr. Jarmila Burclová

obec Slaská

18. 2. 2021

Kúpna zmluva

7/2021

253,65 EUR Dvestopädesiattri 65/100

účastníci konania

obec Slaská

2. 2. 2021

Zmluva o poskytovaní služieb

6/2021

1 188,00 EUR Tisícstoosemdesiatosem

PROROZVOJ, s. r. o.

obec Slaská

1. 2. 2021

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

5/2021

120,00 EUR Stodvadsať

Branislav Sobota

obec Slaská

26. 1. 2021

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB V ODPADOVOM HOSPODÁRSTVE

4/2021

Neuvedené

ISG | DRS, s.r.o.

obec Slaská

22. 1. 2021

Poistná zmluva

3/2021

120,00 EUR Stodvadsať

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

obec Slaská

13. 1. 2021

Zmluva o nájme nehnuteľnosti

2/2021

199,50 EUR Stodevädesiatdeväť 50/100

GTC Slovakia – stav s.r.o

obec Slaská

7. 1. 2021

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

1/2021

10,00 EUR Desať

Ľudmila Šusterová

obec Slaská

28. 12. 2020

Dohoda č. 20/27/010/69

29/2020

Neuvedené

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

obec Slaská

16. 12. 2020

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

28/2020

14 250,00 EUR štrnásťtisícdvestopäťdesiat eur

Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

obec Slaská

15. 12. 2020

Zmluva o poskytovaní služby

27/2020

42,89 EUR Štyridsaťdva 89/100

Slovak Telekom, a.s.

obec Slaská

14. 12. 2020

Zmluva o poskytnutí služieb

26/2020

500,00 EUR Päťsto

pro M, s.r.o.

obec Slaská

18. 11. 2020

Zmluva o budúcej zmluve

25/2020

Neuvedené

Martin Šaly

obec Slaská

9. 11. 2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrebisku

24/2020

8,00 EUR Osem eur

Soňa Hurtíková

obec Slaská

6. 11. 2020

Kúpna zmluva

23/2020

42,00 EUR Štyridsaťdva

Mgr. Martin Sklenka

obec Slaská

22. 10. 2020

Kúpna zmluva

22/2020

54,00 EUR Pädesiatštyri

David Göth

obec Slaská

16. 10. 2020

Zmluva o návratnej finančnej výpomoci

21/2020

6 380,00 EUR Šesťtisíctristoosemdesiat

Ministerstvo financiíí Slovenskej republiky

obec Slaská

8. 10. 2020

Kúpna zmluva

1/2020

10 806,00 EUR Desaťtisícosemstošesť

Mgr. Miroslav Horička - Anoverd

obec Slaská

6. 10. 2020

Rámcová zmluva

20/2020

Neuvedené

Zberné suroviny Žilina a.s.,

obec Slaská

1. 10. 2020

Nájomná zmluva

19/2020

105,00 EUR Stopäťeur

Branislav Sobota

obec Slaská

29. 9. 2020

Kúpna zmluva

18/2020

6 000,00 EUR Šestisíc

Marián Staniak

obec Slaská

16. 9. 2020

Zámenná zmluva

1/2020

Neuvedené

JUDr. Jozef SALAY

obec Slaská

6. 7. 2020

Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere č. 55/005/20

16/2020

65 000,00 EUR Šesdesiatpäť

Prima banka Slovensko, a.s.

obec Slaská

6. 7. 2020

Zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 67/2020

15/2020

Neuvedené

KRONOSPAN, s.r.o.

obec Slaská

23. 6. 2020

Memorandum o spolupráci

14/2020

Neuvedené

Národné centrum environmentálna n.o.

obec Slaská

22. 6. 2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrabisku

13/2020

15,00 EUR Pätnásť

Ľubica Čamajová

obec Slaská

4. 5. 2020

Zmluva o prepojení dokumentov z www stránok na CUET

11/2020

822,00 EUR osemstodvadsaťdva

Galileo Corporation s.r.o.

obec Slaská

4. 5. 2020

Kúpna zmluva

10/2020

348,00 EUR Tristoštyridsaťosem

Emília Koková

obec Slaská

23. 4. 2020

Licenčná zmluva

9/2020

258,00 EUR Dvestopädesiatosem

TENDERnet s.r.o.

obec Slaská

14. 4. 2020

Kúpna zmluva

8/2020

25 150,00 EUR Dvadsaťpättisícstopädesiat

Ing. Patrik Göth

obec Slaská

31. 3. 2020

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu alebo programu " Pomôž svojej obci"

7/2020

24,00 EUR Dvadsaťštyri eur

KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group

obec Slaská

25. 3. 2020

D O H O D A číslo: 20/27/054/60

6/2020

690,48 EUR Šestodevädesiat 48/100

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Banská Štiavnica

obec Slaská

25. 3. 2020

Kúpna zmluva

5/2020

225,00 EUR Dvestodvadsaťpäť eur

Anna Bahnová

obec Slaská

11. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

4/2020

1 000,00 EUR Tisíc eur

Jednota dôchodcov na Slovensku Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Slaská

obec Slaská

7. 3. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

3/2020

1 000,00 EUR Tisíc

OZ SLAŠŤANSKÁ KAPELA

obec Slaská

25. 2. 2020

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie

2/2020

3 500,00 EUR Tritisícpäťsto eur

Športový klub Slaská

obec Slaská

23. 1. 2020

Zmluva o prenájme miesta na pohrabisku

1/2020

8,00 EUR Osem eur

Ing. Iveta Hricová

obec Slaská

30. 11. 2019

Zmluva o poskytnutí finančného daru

39/2019

100,00 EUR Sto eur

Poľnohospodárska spoločnosť, a.s.

obec Slaská

20. 11. 2019

Kúpna zmluva

38-2019

687,00 EUR Šestoosemdesiatsedem eur

Miloš Hurtík a manželkou Soňou

obec Slaská

11. 11. 2019

Kúpna zmluva

37-2019

48,00 EUR štyridsaťosem eur

Filip Šiipikál a manželkou

obec Slaská

30. 10. 2019

Kúpna zmluva

36-2019

565,50 EUR Päťstošesdesiatpäť 50/100

účastníci konania

obec Slaská

15. 10. 2019

Kúpna zmluva

35-2019

1 200,54 EUR Tisícdvesto eúr 54/100

účastníci konania

obec Slaská

30. 9. 2019

Kúpna zmluva

34-2019

9 000,00 EUR Deväťtisíc eur

Ružena Záslavová

obec Slaská

27. 9. 2019

Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

33-2019

8 000,00 EUR Osemtisíc eur

Úrad vlády Slovenskej republiky

obec Slaská

26. 9. 2019

Zmluva o dielo

32-2019

660,00 EUR Šestošesdesiat eur

PROROZVOJ, s. r. o.

obec Slaská

24. 9. 2019

Zmluva o dielo

31-2019

39 534,95 EUR Tridsaťdeväťtisícpäťstotridsaťštyri 95/100

ERPOS spol. s r.o.

obec Slaská

10. 9. 2019

Zmluva o zriadení vecného bremena

30-2019

Bezodplatne

Stredoslovenská distribučná, a. s.

obec Slaská

27. 8. 2019

Kúpna zmluva

29-2019

211,28 EUR Dvestojedenásťeúr 28/100

Mária Pirohová

obec Slaská

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Dátum a čas

Dnes je sobota, 22.1.2022, 18:38:22

Hlásnik

hlasnik

Voľby do NR SR 2020

volby

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Sviatok

Meniny má Zora, Dorián, Sírius, Slavoľub, Slavomil, Zoran, Auróra, Cyntia, Doriána, Sinda, Slavomila, Zorana

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 109
TÝŽDEŇ: 1044
CELKOM: 144477

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Facebook

facebook