Obec Slaská
Obec Slaská

Zverejnenie zámeru zámeny majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Slaská, IČO – 00 320 994, so sídlom Slaská č. 17, zastúpená starostom obce Danielom Gelienom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer zámeny svojho majetku, a to:

  • pozemok parcela E-KN č. 878/2, vedená ako trvalý trávny porast o výmere 305 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 305 m2), zapísaná na LV č. 637 v k.ú. Slaská pod B.1.; pozemok parcela C-KN č. 953/5, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 2736 m2, zameraná geometrickým plánom č. 45859671-10/2022, ktorá sa odčleňuje od pozemkov parcely E-KN č. 878/1 a 1212/1, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 2736 m2), zapísaná na LV č. 944 a 945 v k.ú. Slaská pod B.1. a pozemok parcela C-KN č. 1042/5, vedená ako vodná plocha o výmere 276 m2, zameraná geometrickým plánom č. 45859671-10/2022, ktorá sa odčleňuje od pozemku parcely E-KN č. 878/1, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 276 m2), zapísaná na LV č. 944 v k.ú. Slaská pod B.1.,

za majetok, a to:

  • spoluvlastnícke podiely o veľkosti 82/80710, 82/80710, 127/80710, 1312/80710 a 984/80710 v pozemkoch parcely C-KN č. 2166, vedená ako trvalý trávny porast o výmere 4208 m2; C-KN č. 2386, vedená ako lesný pozemok o výmere 10 000 m2; C-KN č. 2396, vedená ako lesný pozemok o výmere 6745 m2 a C-KN č. 2525, vedená ako lesný pozemok o výmere 60434 m2 (zodpovedajúca výmera podielov v jednotlivých parcelách– 135 m2, 321 m2, 216 m2 a 1937 m2 ), zapísané na LV č. 1604 pod B.132., B.133., B.135., B.148. a B.154. v k.ú. Slaská,
  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 2/21 v pozemku parcela E-KN č. 549, vedená ako trvalý trávny porast o výmere 1097 m2 (zodpovedajúca výmera podielu – 104 m2), zapásaná na LV č. 1085 pod B.2. v k.ú. Slaská,
  • spoluvlastnícke podiely o veľkosti 1/24 a 1/24 v pozemku parcela E-KN č. 113, vedená ako trvalý trávny porast o výmere 2032 m2 (zodpovedajúca výmera podielov – 170 m2), zapísaná na LV č. 925 pod B.6. a B.7. v k.ú. Slaská,
  • spoluvlastnícke podiely o veľkosti 1/8 a 1/8 v pozemku parcela E-KN č. 114, vedená ako trvalý trávny porast o výmere 2028 m2 (zodpovedajúca výmera podielov – 507 m2), zapísaná na LV č. 501 pod B.1. a B.2. v k.ú. Slaská,
  • všetky spoluvlastnícke podiely od vlastníka – Slavomír Vanka, Slaská 194, 966 22,

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

Pozemky parcely E-KN č. 878/2 a C-KN č. 953/5 a 1042/5 sú priľahlé k píle súp. č. 299, postavenej na pozemku parcela C-KN č. 953/4 a k pozemkom parcely C-KN č. 952/13, 953/3 a 953/4, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve p. Slavomíra Vanku. Ním ponúknuté spoluvlastnícke podiely sa nachádzajú v bývalých urbárskych pozemkoch, v pozemku na bývalom JRD a v pozemkoch v časti obce Rihavice. Obcou ponúknuté pozemky na zámenu majú výmeru spolu 3317 m2. Pánom Vankom ponúknuté pozemky majú výmeru spolu 3390 m2. Obec získa zámenou o 73 m2 viac pozemkov. Zámena pozemkov sa navrhuje ako bezodplatná. 

Tento zámer zámeny majetku bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Slaskej dňa 9.3.2022 uznesením č. 272/2022.

 

V Slaskej, dňa 15.3.2022         


Mgr. Daniel G e l i e n
    starosta obce

Zodpovedá: Správca Webu

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Dátum a čas

Dnes je sobota, 21.5.2022, 8:28:11

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 3
DNES: 52
TÝŽDEŇ: 898
CELKOM: 166700