Obec Slaská
Obec Slaská

Zverejnenie zámeru zámeny majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Slaská, IČO – 00 320 994, so sídlom Slaská č. 17, zastúpená starostom obce Danielom Gelienom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer zámeny svojho majetku, a to:

  • pozemok parcela C-KN č. 752/12, vedená ako ostatná plocha o výmere 3 m2, zameraná geometrickým plánom č. 36636029-131/2021, ktorá sa odčleňuje od pozemku parcely E-KN č. 1223/1, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 3 m2), zapísaná na LV č. 945 v k.ú. Slaská a pozemok parcela C-KN č. 763/21, vedená ako vodná plocha o výmere 19 m2, zameraná geometrickým plánom č. 36636029-131/2021, ktorá sa odčleňuje od pozemkov parcely E-KN č. 1212/1 a 1223/1, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 19 m2), zapísaná na LV č. 945 v k.ú. Slaská,

za majetok, a to:

  • pozemok parcela C-KN č. 544/5, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie o výmere 22 m2, zameraná geometrickým plánom č. 36636029-131/2021, ktorá sa odčleňuje od pozemku parcely C-KN č. 544/1, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 22 m2), zapísaná na LV č. 348 v k.ú. Slaská, od vlastníka – Alena Miková, Hurbanova 1/30, 965 01 Žiar nad Hronom,

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

Pozemky parcely C-KN č. 752/12 a 763/21 sa nachádzajú vo dvore užívanom p. Mikovou a jej právnymi predchodcami. Ňou ponúknutý pozemok parcela C-KN č. 544/5 sa nachádza neďaleko pod asfaltovou miestnou komunikáciou. Zámena pozemkov sa navrhuje ako bezodplatná. 

Tento zámer zámeny majetku bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Slaskej dňa 9.3.2022 uznesením č. 271/2022.

 

V Slaskej, dňa 15.3.2022

 

Mgr. Daniel G e l i e n
   starosta obce

Zodpovedá: Správca Webu

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Dátum a čas

Dnes je sobota, 21.5.2022, 8:14:41

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 51
TÝŽDEŇ: 897
CELKOM: 166699