Obec Slaská
Obec Slaská

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Slaská, IČO – 00 320 994, so sídlom Slaská č. 17, zastúpená starostom obce Mgr. Danielom Gelienom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer predaja svojho majetku, a to:

  • pozemok novovytvorená parcela C-KN č. 1483/7, vedená ako ostatná plocha o výmere 37 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 37 m2), zameraná geometrickým plánom č. 44562578-033/2022, ktorá sa odčleňuje z pozemkov parcely C-KN č. 1483/7 a 1483/55, zapísané na LV č. 1 pod B.1. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 5,00 €/m2, spolu v sume 185,00 eur v prospech kupujúceho – DUO GROUP, a.s., IČO – 36 622 443, so sídlom Š. Moysesa 427/81, 965 01 Žiar nad Hronom,

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

Pozemok parcela C-KN č. 1483/7 je priľahlá k novostavbe rodinnému domu, ktorý je vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a pozemok bude využitý na výstavbu oplotenia. 

 

Tento zámer predaja majetku bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Slaskej dňa 19.7.2022 uznesením č. 298/2022.
 

V Slaskej, dňa 25.7.2022

 
Mgr. Daniel G e l i e n
      starosta obce

Zodpovedá: Správca Webu

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Mojmír, Eusébius, Mojtech, Eusébia

Dátum a čas

Dnes je nedeľa, 14.8.2022, 0:28:48

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 7
TÝŽDEŇ: 1213
CELKOM: 181511