Obec Slaská
Obec Slaská

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Slaská, IČO – 00 320 994, so sídlom Slaská č. 17, zastúpená starostom obce Mgr. Danielom Gelienom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer predaja svojho majetku, a to:

  • pozemok parcela C-KN č. 328/12, vedená ako záhrada o výmere 42 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 42 m2), zameraná geometrickým plánom č. 44049366-027/2022, ktorá sa odčleňuje z pozemku parcela E-KN č. 1212/1, vedená ako vodná plocha, zapísaná na LV č. 945 pod B.1. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 5,00 €/m2, spolu v sume 210,00 Eur v prospech kupujúceho – Peter Páleník, Slaská 106, 966 22,

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

Pozemok parcela C-KN č. 328/12 je priľahlá k rodinnému domu súp. č. 106, ktorý je v podielovom spoluvlastníctve žiadateľa a je súčasťou záhrady, ktorú žiadateľ užíva. 

Tento zámer predaja majetku bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Slaskej dňa 26.5.2022 uznesením č. 287/2022.

 

V Slaskej, dňa 3.6.2022

 

                                                                                                        Mgr. Daniel G e l i e n
                                                                                                              starosta obce

Zodpovedá: Správca Webu

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Prokop, Procius, Prokopa

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 4.7.2022, 22:38:26

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 179
TÝŽDEŇ: 179
CELKOM: 174399