Obec Slaská
Obec Slaská

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Obec Slaská, IČO – 00 320 994, so sídlom Slaská č. 17, zastúpená starostom obce Mgr. Danielom Gelienom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer predaja svojho majetku, a to:

  • spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/16 (zodpovedajúca výmera podielu – 11 m2) na pozemku parcela E-KN č. 9, vedená ako zastavaná plocha a nádvorie výmere 175 m2, zapísaná na LV č. 870 pod B.5. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 5,00 €/m2, spolu v sume 55,00 € v prospech kupujúceho – Matúš Černák, Partizánska 93/29, 965 01 Žiar nad Hronom,

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

Pozemok parcela E-KN č. 9 je priľahlá k rodinným domom súp. č. 66 a 67, ktoré sú vo výlučnom vlastníctve žiadateľa a je súčasťou oploteného dvora, ktorý žiadateľ užíva a ktorého je podielovým spoluvlastníkom. 

Tento zámer predaja majetku bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Slaskej dňa 9.3.2022 uznesením č. 270/2022.
 

V Slaskej, dňa 15.3.2022

 

Mgr. Daniel G e l i e n
    starosta obce

Zodpovedá: Správca Webu

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Zina, Dobromír, Hostimil, Hostirad, Hostislav, Hostisvit, Teobald, Dobromíra, Hostimila, Hostislava

Dátum a čas

Dnes je sobota, 21.5.2022, 7:21:14

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 2
DNES: 48
TÝŽDEŇ: 894
CELKOM: 166696