Obec Slaská
Obec Slaská

Výzva na predkladanie ponúk


V Ý Z V A
na predkladanie ponúk
zákazky podľa §117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“)

1. Verejný obstarávateľ Obec Slaská
     Poštová adresa Slaská č. 17, 966 22 Slaská
     IČO 00 320 994
     Kontaktná osoba Mgr. Roman Mikušinec,
     CVO, s.r.o., Hviezdoslavova 24, 962 31 Sliač
     tel. č.: 0908 93 46 80
     e-mail: roman.mikusinec@cvo.sk
     adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL):

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona
§ 7 ods. 1 písm. b) zákona.

3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov
Nie

4. Názov zákazky
Detské ihrisko

5. Druh zákazky
Zákazka na dodanie tovarov.

6. Hlavné miesto dodania
Obec Slaská

7. Výsledok verejného obstarávania
Kúpna zmluva

8. Stručný opis zákazky
Predmetom zákazky je dodanie hracieho prvku Detského ihriska v zmysle technickej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu tejto výzvy na predkladanie ponúk.
Uchádzač môže predložiť aj ekvivalentný výrobok spĺňajúci minimálne požadované parametre. Variantné riešenie verejný obstarávateľ neprijme. Verejný obstarávateľ podrobným opisom predmetu zákazky stanovil minimálne požiadavky, ktoré požaduje dodržať pre daný predmet zákazky. V prípade, že verený obstarávateľ použil v rámci opisu predmetu zákazky konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu alebo výroby, môže uchádzač v súlade s § 42 ods. 3 ZVO predložiť ponuku i na technický a funkčný ekvivalent.

9. Obhliadka miesta:
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom obhliadku miesta realizácie. Obhliadku je možné vykonať vopred v dňoch pondelok-piatok od 9,00 do 14,00 hod.

10. Hlavný predmet zákazky:
37535200-9 Zariadenie ihrísk

11. Predpokladaná hodnota zákazky: 10 580,62 EUR bez DPH
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.

12. Termín plnenia
Do troch (3) mesiacov odo dňa prevzatia staveniska

13. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania
13.3 Predmet zákazky bude financovaný z rozpočtu Úradu vlády a z rozpočtu verejného obstarávateľa. Zmluvnú cenu uhradí verejný obstarávateľ úspešnému uchádzačovi bezhotovostným platobným stykom. Podrobnosti sú uvedené v návrhu zmluvy o dielo, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.

14. Právne vzťahy vyžadované od skupiny dodávateľov, s ktorými sa v prípade úspešnosti uzavrie rámcová dohoda
Nevyžadujú sa.

15. Podmienky účasti
Uchádzač predloží doklad podľa § 32, ods. 1, písm. e) a doklad podľa § 32, ods. 1, písm. f) zákona o verejnom obstarávaní a to ako originál alebo úradne overenú kópiu. Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa § 32, ods. 2, písm. e), verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.

Ak uchádzač nepredloží doklady podľa bodu 15 tejto výzvy na predkladanie ponúk a nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia ponuky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní, nebude jeho ponuka zaradená do hodnotenia.

Zdôvodnenie primeranosti určených podmienok účasti
Podmienky účasti boli stanovené v súlade s platnou legislatívou.

16. Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH.

17. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňom
23. 03. 2020 do 14:00 hod.

18. Spôsob a miesto na predloženie ponúk
Ponuky je potrebné predkladať v listinnej podobe. Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu kontaktnej osoby uvedenú v bode 1. výzvy.

Ponuka musí byť označená nápisom: „NEOTVÁRAŤ! – Detské ihrisko“. Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).

19. Obsah ponuky
Ponuka musí obsahovať nasledovné:
1. Doklady/dokumenty v súlade s bodom 15 tejto výzvy
2. Návrh na plnenie kritéria (Príloha č. 1) podpísaný uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača vrátane identifikačných údajov. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, na túto skutočnosť upozorní a v ponuke uvedie cenu celkom.
3. Skladbu ceny a podpísanú uchádzačom alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača. (Príloha č. 2)
4. Návrh Kúpnej zmluvy (Príloha č. 4).
5. Formulár technickej špecifikácie (Príloha č. 3)

20. Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky
Štátny jazyk, slovenský jazyk. Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku

21. Ďalšie informácie
Vzájomná komunikácia a dorozumievanie medzi verejným obstarávateľom, záujemcami, resp. uchádzačmi ohľadom vysvetľovania podmienok účasti vo verejnom obstarávaní uvedených vo výzve na predkladanie ponúk alebo iných dokumentov poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk sa bude uskutočňovať iba v štátnom (slovenskom) jazyku, resp. v českom jazyku.

Všetky výdavky spojené s prípravou a predložením ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku u verejného obstarávateľa.

Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným uchádzačom, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo ktorého subdodávatelia, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora a nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora. S poukazom na predchádzajúcu vetu, úspešný uchádzač musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora najneskôr v čase uzatvorenia zmluvy o dielo, ak sú povinnými osobami podľa tohto predpisu.

Od úspešného uchádzača bude verejný obstarávateľ vyžadovať, aby úspešný uchádzač v zmluve najneskôr v čase jej uzavretia uviedol údaje o všetkých známych subdodávateľoch (v prípade fyzickej osoby: meno, priezvisko, adresa pobytu, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, v prípade právnickej osoby: obchodné meno alebo názov, sídlo, identifikačné číslo), údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia (s výnimkou dodávateľa tovarov) a preložil čestné vyhlásenie podpísané osobou oprávnenou konať za uchádzača, že subdodávatelia spĺňajú podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorú má tento subdodávateľ plniť.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť použitý postup zadávania zákazky vtedy, ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo verejné obstarávanie. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu ponuku z predložených ponúk v prípade, že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa alebo budú v rozpore s finančnými možnosťami verejného obstarávateľa.

Ponuky uchádzačov musia byť vypracované v rozsahu a forme podľa požiadaviek verejného obstarávateľa stanovených v tejto výzve a jej prílohách.

22. Informácia o vyhodnotení ponúk
Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk bezodkladne zašle informáciu o vyhodnotení ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali.

23. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
120 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

24. Dátum zaslania výzvy na predkladanie ponúk
12. 03. 2020

25. Dátum zverejnenia výzvy na internetovej stránke verejného obstarávateľa
12. 03. 2020

Prílohy k výzve na predkladanie ponúk:
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 - Skladba ceny
Príloha č. 3 - Formulár technickej špecifikácie
Príloha č. 4 - Návrh kúpnej zmluvy


Mgr. Roman Mikušinec
osoba poverená procesom VO
 

Príloha 1 - Kriteria.docx (14.41 kB)
Priloha 2 - Skladba ceny.docx (16.53 kB)
Príloha 3 - Opis.docx (17.3 kB)
Príloha 4 - Návrh zmluvy.docx (27.77 kB)
 

Dátum zvesenia: 31. 12. 2022 Zodpovedá: Správca Webu

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Prokop, Procius, Prokopa

Dátum a čas

Dnes je pondelok, 4.7.2022, 23:08:00

Návštevnosť

Návštevnosť:

ON LINE: 1
DNES: 184
TÝŽDEŇ: 184
CELKOM: 174404