Menu

Obec Slaská
Obec Slaská

Obchodná verejná súťaž 2/2024

Obchodná verejná súťaž 2/2024  1

Obec Slaská, IČO – 00 320 994, Slaská 17, 966 22 Slaská, vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a na základe uznesenia OZ Slaská č. 117/2024 zo dňa 30.5.2024 obchodnú verejnú súťaž

o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude predaj vyradeného hnuteľného majetku – cca 5000 ks kníh a 13 ks knižných regálov.

Opis hnuteľných vecí na predaj:

Ide o cca 5000 ks kníh a 13 ks knižných regálov. Ide o neupotrebiteľný hnuteľný majetok obce, ktorý bol už vyradený vzhľadom na skutočnosť, že bol v minulosti súčasťou miestnej knižnice, ktorá dlhé roky v obci zriadená nie je z dôvodu digitalizácie spoločnosti a nezáujmu o tento spôsob výpožičky kníh vzhľadom na online priestor, ktorý je dostupný širokej verejnosti. Ide o knihy rôznych žánrov a o knižné regále pre uvedené knihy.

Termín na predkladanie návrhov:

Návrhy je potrebné podávať v listinnej podobe a to Obecnému úradu v Slaskej (Slaská 17, 966 22 Slaská) v zalepenej obálke s označením OVS – 2/2024 s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ do 27.6.2024, vrátane dňa 27.6.2024 do 15,00 hod. Ponuky sa môžu predkladať len v slovenskom jazyku.

Návrh musí obsahovať:

  • obchodné meno, resp. meno a priezvisko navrhovateľa,
  • IČO, resp. dátum narodenia  navrhovateľa,
  • sídlo, resp. trvalé bydlisko navrhovateľa,
  • návrh ceny za 1 ks knihy a za 1 ks knižného regálu,
  • počet kníh a počet knižných regálov, ktoré má navrhovateľ záujem odkúpiť.
  • termín a spôsob platby kúpnej ceny.

Ak predmetný návrh nebude obsahovať uvedené údaje, nebude zaradený do súťaže, aj keď bude podaný v určenej lehote.

Ostatné podmienky:

Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Po doručení nemožno návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať. Vyhlasovateľ sa zaväzuje v lehote do 10 pracovných dní od schválenia víťazného návrhu obecným zastupiteľstvom oznámiť vybraný návrh prostredníctvom informácie zverejnenej na webovom sídle vyhlasovateľa. V tej istej lehote sa vyhlasovateľ zaväzuje oznámiť prijatie vybraného návrhu úspešnému navrhovateľovi a upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspejú, že ich návrhy sa odmietli. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Víťazný návrh musí byť schválený obecným zastupiteľstvom.

V Slaskej, dňa 7.6.2024


Mgr. Daniel G e l i e n
starosta obce

Dátum vloženia: 7. 6. 2024 12:37

Univerzálny prekladač

Preklad (translations)

Czech English French German Hungarian Italian Polish Russian Slovak Spanish

logo
 

vv

Hlásnik

hlasnik

Sviatok

Meniny má Alojz, Elvis, Lejla

Dátum a čas

Dnes je piatok, 21.6.2024, 23:22:39

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:224
TÝŽDEŇ:1156
CELKOM:305236