Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Stavebníctvo

Stavebníctvo

stavebne_povolenie .pdf(452.7 kB)Žiadost o stavebné povolenie K žiadosti na vydanie stavebného povolenia stavebník pripojí: 1. Doklady, ktorými stavebník preukáže vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám, na ktorých sa stavba uskutoční, ak o stavebné povolenie žiada nájomca, pripojí písomnú dohodu s vlastníkom stavby. Písomnú dohodu s vlastníkom pozemku alebo stavby predloží aj právnická osoba, ktorá bude stavbu uskutočňovať ak žiada o povolenie dočasnej stavby. 2. Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach. PD stavby musí byť vyhotovená oprávnenou osobou, v prípade žiadosti o stavebné povolenie podľa § 45 ods. 6 písm.a) stavebného zákona ( projekt jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb ) postačí dokumentácia vypracovaná kvalifikovanou osobou s príslušným odborným vzdelaním. Rozsah projektu stanovuje § 9 vyhlášky 453/2000 Z.z. 3. Doklady o rokovaniach s orgánmi štátnej správy a účastníkmi stavebného konania , pokiaľ boli vykonané pred podaním žiadosti, stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich určujú osobitné predpisy ( napr.: ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ochrana ovzdušia, posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie, ochrana prírody a pod. ) 4. Právoplatné územné rozhodnutie. 5. Písomné prehlásenie odborne spôsobilej osoby / oprávnenej osoby, že bude na stavbe vykonávať odborné vedenie uskutočňovania stavby ( pri uskutočňovaní stavby svojpomocne ) 6. Písomné splnomocnenie na zastupovanie stavebníka. 7. Pri jadrovej stavbe – súhlas Úradu jadrového dozoru. 8. Kópia všeobecného záväzného nariadenia o schválení územného plánu ( ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie ) 9. Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch

webygroup

dnes je: 20.6.2019

meniny má: Valéria


10387776

Úvodná stránka