Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Stavebníctvo

Stavebníctvo

Ohlásenie drobnej stavby
Prílohy:
1.) Jednoduchý situačný náčrt podľa pozemkovej mapy katastra nehnuteľností s vyznačením umiestnenia stavby na pozemku a hraníc medzi susednými pozemkami s polohou stavieb na nich – 2x
2.) Kópia katastrálnej mapy z katasterportálu - 1x
3.) Výpis z listu vlastníctva z katasterportálu – 1x
4.) Vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností, najmä ak pre realizáciu drobnej stavby je nutné použiť susednú nehnuteľnosť – 1x
5.) Súhlas všetkých spoluvlastníkov pozemku, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi –
1 x
6.) Vyhlásenie kvalifikovanej osoby, ktorá bude zabezpečovať vedenie stavby, ak žiadateľ bude realizovať drobnú stavbu svojpomocne
7.) Uhradiť správny poplatok vo výške:
1. právnická osoba - 30 eur
2. fyzická osoba – 10 eur

Ohlásenie udržiavacích prác
Prílohy:
1.) Kópia katastrálnej mapy z katasterportálu – 1x
2.) Výpis z listu vlastníctva z katasterportálu – 1x
3.) Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi – 1x

Vyhlásenie kvalifikovanej osoby

Ohlásenie stavebných úprav
Prílohy:
1.) Kópia katastrálnej mapy z katasterportálu – 1x
2.) Výpis z listu vlastníctva z katasterportálu – 1x
3.) Súhlas všetkých spoluvlastníkov stavby, pokiaľ nie sú všetci aj stavebníkmi – 1x
 zmeny_stavby.pdf (457.9 kB) zmeny_stavby.pdf (457.9 kB)

Žiadosť o vykonanie kolaudácie stavby

Žiadosť o odstránenie stavby
Žiadosť o odstránenie stavby
Žiadosť sa predkladá Spoločnému stavebnému úradu v Žiari nad Hronom.
1. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práce k stavbe a k pozemkom (list vlastníctva, zmluvy)
2. Snímka z mapy
3. Technologický opis prác, prípadne aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku
4. Doklady o rokovaní s dotknutými orgánmi štátnej správy a organizáciami spravujúcimi rozvodné siete a s účastníkmi konania, pokiaľ sa o odstránenie stavby vopred uskutočnili
5. Stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy podľa osobitných predpisov
6. Pri stavbách, ktoré nebude odstraňovať oprávnená firma, dohodne s kvalifikovanou osobou, ktorá sa zaviazala zabezpečovať odborný dozor nad prácami spojenými s odstránením stavby, ak vlastník sám nie je spôsobilý dozor vykonávať

Žiadost o stavebné povolenie
K žiadosti na vydanie stavebného povolenia stavebník pripojí:
1. Doklady, ktorými stavebník preukáže vlastnícke alebo iné právo k pozemkom a stavbám, na ktorých sa stavba uskutoční, ak o stavebné povolenie žiada nájomca, pripojí písomnú dohodu s vlastníkom stavby. Písomnú dohodu s vlastníkom pozemku alebo stavby predloží aj právnická osoba, ktorá bude stavbu uskutočňovať ak žiada o povolenie dočasnej stavby.
2. Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach. PD stavby musí byť vyhotovená oprávnenou osobou, v prípade žiadosti o stavebné povolenie podľa § 45 ods. 6 písm.a) stavebného zákona ( projekt jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb ) postačí dokumentácia vypracovaná kvalifikovanou osobou s príslušným odborným vzdelaním. Rozsah projektu stanovuje § 9 vyhlášky 453/2000 Z.z.
3. Doklady o rokovaniach s orgánmi štátnej správy a účastníkmi stavebného konania , pokiaľ boli vykonané pred podaním žiadosti, stanoviská, súhlasy, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy, ak ich určujú osobitné predpisy ( napr.: ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu, lesného pôdneho fondu, ochrana ovzdušia, posudzovanie vplyvov stavby na životné prostredie, ochrana prírody a pod. )
4. Právoplatné územné rozhodnutie.
5. Písomné prehlásenie odborne spôsobilej osoby / oprávnenej osoby, že bude na stavbe vykonávať odborné vedenie uskutočňovania stavby ( pri uskutočňovaní stavby svojpomocne )
6. Písomné splnomocnenie na zastupovanie stavebníka.
7. Pri jadrovej stavbe – súhlas Úradu jadrového dozoru.
8. Kópia všeobecného záväzného nariadenia o schválení územného plánu ( ak sa nevyžaduje územné rozhodnutie )
9. Doklad o zaplatení správneho poplatku v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.
K žiadosti o dodatočné povolenie stavby sa doložia nasledovné doklady: Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám (list vlastníctva, zmluvy).
Snímka z mapy.
Projektová dokumentácia stavby v dvoch vyhotoveniach.
Doklady o rokovaní s orgánmi štátnej správy a s účastníkmi konania (vyjadrenia požiarnej ochrany, štátny zdravotný ústav, ochrana ovzdušia, poľnohospodársky pôdny fond, samospráva, správcovia sietí a iné).
Pri stavebne ukončených stavbách geometrický plán podľa predpisu o evidencii nehnuteľností a ďalšie doklady, pokiaľ sú predpísané osobitnými predpismi, alebo si ich vyžiadal stavebný úrad.
Doklad o zaplatení správneho poplatku.

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla
K žiadosti o určenie súp. čísla sa predkladajú nasledovné prílohy:
1. Doklad o vlastníctve pozemku (LV)
alebo doklad o inom práve k pozemku (nájomná zmluva)
2. Kolaudačné rozhodntie (pri rozostavanej stavbe stavebné
povolenie)
3. Zameranie adresného bodu
4. Údaj o tom, či sa v budove nachádzajú byty, údaje o
číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú


webygroup

dnes je: 25.4.2019

meniny má: Marek


10216910

Úvodná stránka