Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Výzva na predkladanie ponúk Vytlačiť
 

vv.png

 

V Ý Z V A

na predkladanie ponúk

 (zákazka s nízkou hodnotou)

podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

 

 

 

 

 

 

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov verejného obstarávateľa: Obec Slaská

Adresa sídla: Slaská č. 17, 962 22 Lutila

IČO: 00320994

Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) zákona

Kontaktná osoba: Mgr. Daniel Gelien, starosta obce

tel. č.: +421 045/672 61 32, 0907 877 769

 

e-mail: starosta@slaska.sk

adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.slaska.sk

 

Názov zákazky

„Revitalizácia verejných priestranstiev obce Slaská“

 

Druh zákazky

Zákazka na uskutočnenie stavebných prác podľa ust. § 3 ods. 3 zákona

 

Obhliadka predmetu zákazky:

 

V prípade záujmu, verejný obstarávateľ umožňuje vykonanie obhliadky.

 

Termín obhliadky bude záujemcovi určený individuálne, na základe ním doručenej žiadosti prostredníctvom listinnej alebo emailovej žiadosti. Žiadosť o vykonanie obhliadky musí byť doručená najneskôr do uplynutia lehoty na predkladanie ponúk. Na žiadosti doručené po uvedenej lehote sa nebude prihliadať.

 

Verejný obstarávateľ určí každému záujemcovi termín obhliadky a bezodkladne od doručenia žiadosti o obhliadku odošle záujemcovi oznámenie, v ktorom uvedie minimálne miesto, dátum a čas konania obhliadky. Obhliadka sa nemôže uskutočniť skôr ako dva pracovné dni odo dňa odoslania oznámenia o konaní obhliadky.

Verejný obstarávateľ určuje pre každého zo záujemcov 45 minút ako maximálny čas trvania obhliadky.

Počas obhliadky nebudú záujemcom poskytované iné informácie ako tie, ktoré sú uvedené v súťažných podkladoch a ich prílohách a ďalších dokumentoch potrebných na vypracovanie ponuky už poskytnutých verejným obstarávateľom.

Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH:

31 539,22 EUR

Opis predmetu zákazky:

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - Revitalizácia verejných priestranstiev v zmysle projektovej dokumentácie a výkazu výmer. Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať úžitkové, prevádzkové a funkčné charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch alebo príslušenstvách konkrétnej značky uvedených v projektovej dokumentácii/ výkaze výmer, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky, rovnakej alebo vyššej kvality.

Funkčnú ekvivalentnosť jednotlivých komponentov diela uchádzač preukáže výsledkami certifikovaných meraní a platnými certifikátmi.

 

Spôsob určenia ceny

  1. Navrhovaná zmluvná cena musí byť stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou                  sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
  2. Navrhovaná zmluvná cena musí byť špecifikovaná ako maximálna a pevne daná. Cena sa nesmie meniť počas doby trvania zmluvného vzťahu. Akékoľvek iné zmeny sa môžu robiť len na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená v eurách s presnosťou na dve desatinné miesta.
  3. Ak je uchádzač platcom dane z pridanej hodnoty (ďalej len “DPH”), navrhovanú zmluvnú cenu uvedie:
  • Navrhovaná celková zmluvná cena bez DPH,
  • Sadzba DPH v % a vyčíslená hodnota DPH,
  • Navrhovaná celková zmluvná cena vrátane DPH.
    1. Ak uchádzač nie je platcom DPH, na skutočnosť, že nie je platcom DPH, upozorní označením „Nie som platcom DPH“.

Výsledok verejného obstarávania

 

S úspešným uchádzačom bude uzavretá Zmluva o dielo. Záväzný návrh zmluvy o dielo je prílohou č. 4 tejto Výzvy.

  Verejný obstarávateľ určuje svoje obchodné podmienky realizácie predmetu zákazky                     v zmluve, ktorá bude uzavretá s úspešným uchádzačom. Uchádzač predložením ponuky vyjadruje súhlas so zmluvnými podmienkami, ktoré verejný obstarávateľ uviedol v prílohe č. 4 tejto Výzvy.

Verejný obstarávateľ považuje zmluvné podmienky uvedené v prílohe č. 4 tejto Výzvy za nemenné s výnimkou zmien vo formálnych náležitostiach zmluvy a takých zmien, ktoré by pozíciu verejného obstarávateľa (objednávateľa) oproti úspešnému uchádzačovi (zhotoviteľovi) zvýhodňovali (išli by v neprospech úspešného uchádzača).

 

Požadovaná lehota, resp. trvanie objednávky/zmluvy

 

60 dní odo dňa prevzatia staveniska – v zmysle zmluvy o dielo.

 

Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania

Predmet zákazky bude financovaný v rámci Programu rozvoja vidieka SR 2014 - 2020 v rámci implementácie Stratégie CLLD Žiarska kotlina - jedna veľká rodina, Zameranie výzvy: 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Podmienky účasti

Informácie a formálne náležitosti nevyhnutné na splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia :

 

Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona – musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú predmetu zákazky. Uchádzač nemusí predkladať v ponuke doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, ktoré zodpovedajú  predmetu zákazky v súlade s prvou vetou a túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám v príslušnom registri, v ktorom je uchádzač zapísaný.

 

Uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona, túto skutočnosť si overí verejný obstarávateľ sám na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie. V prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho ponuka hodnotená. Verejný obstarávateľ nesmie uzavrieť zmluvu s takým uchádzačom, pri ktorom nebude možné konflikt záujmov podľa ust. § 23 zákona odstrániť inými účinnými opatreniami. 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Verejný obstarávateľ stanovil 1 kritérium na vyhodnotenie ponúk: Najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH

 

Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritérií vrátane vyplnených výkazov výmer SO 01 a SO 03.

 

Uchádzač musí v cene predmetu zákazky uviesť pre každú požadovanú položku aj jednotkovú cenu. Celková cena je daná súčinom jednotkovej ceny a množstva uvedeného v zozname položiek.

 

 

Pravidlá pre uplatnenie a spôsob vyhodnotenia kritéria sú nasledujúce:

Úspešným uchádzačom sa stane uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží najnižšiu cenu za celý predmet zákazky v EUR vrátane DPH. Ako druhý v poradí sa umiestni uchádzač, ktorý vo svojej ponuke predloží druhú najnižšiu cenu za predmet zákazky v EUR vrátane DPH, atď.

Lehota na predkladanie ponúk

11. 7. 2019 do 09:00 hod.

Miesto a spôsob predloženia ponúk

Ponuky je možné predkladať v elektronickej alebo v listinnej podobe.

Ponuka predložená v elektronickej podobe:

Ponuka je doručená na emailovú adresu: starosta@slaska.sk

 

Do predmetu e-mailu treba uviesť heslo: „CENOVÁ PONUKA - Revitalizácia verejných priestranstiev obce Slaská“

 

V prípade predloženia ponuky v elektronickej podobe musia byť uchádzačom predložené
oba výkazy výmer SO 01 a SO 03, oba podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača, následne oskenované (scan) a doručené v lehote na predkladanie ponúk na vyššie uvedené mailové adresy. Ďalej uchádzač predloží vyplnený dokument Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.

 

Maximálna veľkosť prijatej pošty 1 doručeného e-mailu na e-mail kontaktnej osoby verejného obstarávateľa je max. 9MB, a to vrátane príloh. V prípade, že veľkosť odosielanej pošty presahuje tento limit, verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom rozdeliť ponuku do viacerých emailov a na túto skutočnosť verejného obstarávateľa vhodným spôsobom upozorniť (napr. do predmetu emailu uchádzač uvedie: 1. časť cenovej ponuky - Revitalizácia verejných priestranstiev obce Slaská, 2. časť cenovej ponuky - Revitalizácia verejných priestranstiev obce Slaská “  atď.

Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom, aby ponuku formou emailu predložili v zaheslovanom súbore/súboroch. Heslo na sprístupnenie dokumentu-ponuky si verejný obstarávateľ vyžiada po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk pred samotným otváraním ponúk.

 

Ponuku v listinnej podobe uchádzač predloží na adresu sídla verejného obstarávateľa. Ponuka musí byť označená nápisom: „CENOVÁ PONUKA - NEOTVÁRAŤ! – „Revitalizácia verejných priestranstiev obce Slaská“. Na obale musí byť viditeľne označený odosielateľ – predkladateľ ponuky / uchádzač (názov, sídlo, adresa).

 

V prípade predloženia ponuky v listinnej podobe musia byť uchádzačom predložené
oba výkazy výmer SO 01 a SO 03, oba podpísané uchádzačom alebo štatutárnym orgánom uchádzača, resp. osobou splnomocnenou na konanie za uchádzača a doručené v lehote                      na predkladanie ponúk na vyššie uvedenú adresu verejného obstarávateľa. Ďalej uchádzač predloží vyplnený dokument Návrh na plnenie kritérií, ktorý tvorí prílohu tejto výzvy.

Obsah ponuky uchádzača

Uchádzač predloží v elektronickej / listinnej ponuke:

  • vyplnené a podpísané výkazy výmer SO 01 a SO 03  s nacenenými položkami  - Príloha č. 2 tejto výzvy,
  • návrh uchádzača na plnenie kritérií – Príloha č. 3 tejto výzvy

 

Ak uchádzač nepredloží všetky požadované dokumenty  podľa tohto bodu výzvy a nebude možné uplatniť inštitút vysvetlenia/doplnenia v zmysle zákona, nebude jeho ponuka hodnotená.

Jazyk, v ktorom možno predložiť ponuky je slovenský jazyk.

Ak je doklad alebo dokument vyhotovený v cudzom jazyku, predkladá sa spolu s jeho úradným prekladom do štátneho jazyka; to neplatí pre ponuky, doklady a dokumenty vyhotovené v českom jazyku. Ak sa zistí rozdiel v ich obsahu, rozhodujúci je úradný preklad do štátneho jazyka.

Ďalšie informácie

Úspešný uchádzač sa zaväzuje strpieť výkon auditu/kontroly súvisiaceho s uskutočnenými stavebnými prácami, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

Oprávnené osoby na výkon finančnej kontroly/auditu sú najmä:

a)  Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) a ňou poverené osoby,

b)  útvary finančnej kontroly/auditu PPA/RO a nimi poverené osoby,

c)  Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,

d)  splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

e)  osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až e) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvného vzťahu  s úspešným uchádzačom v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu z toho zmluvného vzťahu medzi verejným obstarávateľom a úspešným uchádzačom a výsledky administratívnej finančnej kontroly zo strany Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku, v tomto prípade PPA, neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z tohto obstarávania.

 

Dátum zverejnenia výzvy na predkladanie ponúk: 28.06.2019

 

 

Prílohy k Výzve na predkladanie ponúk:

Príloha č. 1 - Opis predmetu zákazky-projektová dokumentácia

Príloha č. 2 - Výkaz výmer SO 01 a SO 03

Príloha č. 3 - Návrh uchádzača na plnenie kritérií

Príloha č. 4 – Zmluva o dielo

 


 
 

webygroup

dnes je: 22.7.2019

meniny má: Magdaléna

podrobný kalendár


10423348

Úvodná stránka