Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce SlaskáVytlačiť
 

vv.pngstarosta Obce Slaská p. Daniel G e l i e n

Volebné obdobie: 2018 – 2022        

V Slaskej, dňa 7. júna 2019

Číslo zasadnutia: 3/2019

 

 

P O Z V Á N K A

 

      V súlade s ustanovením §-u 13 ods. 4 písm. a) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

z v o l á v a m

 

zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Slaská,

 

 

ktoré sa uskutoční dňa 13. júna (vo štvrtok) 2019 o 18,00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

s týmto návrhom programu:

 

 1. Otvorenie.
 2. Schválenie programu, voľba overovateľov zápisnice a určenie zapisovateľa.
 3. Informácia hlavnej kontrolórky obce o plnení uznesení 15/2019 až 30/2019.
 4. Informácia o aktivitách OcÚ.
 5. Hlavná kontrolórka obce:
 1. Návrh plánu kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.
 2. Správa o výsledku kontrol č. 2/2019.
 1. Rozpočtová agenda:
 1. Rozpočtové opatrenie č. 2/2019..
 1. Návrh záverečného účtu obce za rok 2018:
 • Návrh záverečného účtu.
 • Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce.
 • Správa audítora.
 1. Návrh územného plánu obce:
 • Návrh územného plánu obce.
 • Návrh VZN obce Slaská č. 1/2019.
 1. Majetková agenda:
 1. Vyhodnotenie OVS č. 2/2019.
 2. Návrh predaja nehnuteľností pozemkov podľa schválených zámerov.
 3. Návrh odkúpenia nehnuteľností (rodinný dom s pozemkami, pozemok pod oporným múrom).
 4. Uvoľnenie finančných prostriedkov z rezervného fondu.
 1. Protokol NKÚ o vykonanej kontrole.
 2. Rôzne.
 3. Diskusia.
 4. Záver.

 

 

 

 

                                                                                   Mgr. Daniel G e l i e n

                                                                                   starosta obce


 
 

webygroup

dnes je: 26.6.2019

meniny má: Adriána


10391820

Úvodná stránka