Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Obchodná verejná súťaž 2/2019 Vytlačiť
 

Obec Slaská, IČO – 00 320 994, Obecný úrad č. 17, 966 22 Lutila, zastúpená starostom obce

Mgr. Danielom Gelienom

 

vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a na základe uznesenia OZ Slaská č. 23/2019 zo dňa 9.5.2019 obchodnú verejnú  súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude predaj hnuteľných vecí.

 

Opis hnuteľných vecí na predaj:

  • automobil terénny valník P-V3S, funkčný, upravený ako klaničiar s navijakom, vhodný na zvoz deva.

 

Termín na predkladanie cenových ponúk:

Písomné cenové ponuky je treba doručiť Obecnému úradu v Slaskej v zalepenej obálke s označením OVS – 2/2019 s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ do 13.6.2019, vrátane dňa 13.6.2019 do 15,00 hod. Ponuky sa môžu predkladať len v slovenskom jazyku.

 

Písomný návrh musí obsahovať:

  • obchodné meno, resp. meno a priezvisko navrhovateľa,
  • IČO, resp. dátum narodenia  navrhovateľa,
  • sídlo, resp. bydlisko navrhovateľa,
  • označenie hnuteľného majetku,
  • návrh ceny za jednotlivý kus,
  • termín a spôsob platby kúpnej ceny.

 

Ak predmetný návrh nebude obsahovať uvedené údaje, nebude zaradený do súťaže, aj keď bude podaný v určenej lehote.

 

Ostatné podmienky:

Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Po doručení nemožno návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať. Vyhlasovateľ sa zaväzuje v lehote do 10 pracovných dní od schválenia víťazného návrhu obecným zastupiteľstvom, oznámiť vybraný návrh prostredníctvom informácie zverejnenej na webovom sídle vyhlasovateľa. V tej istej lehote sa vyhlasovateľ zaväzuje oznámiť prijatie vybraného návrhu úspešnému navrhovateľovi a upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspejú, že ich návrhy sa odmietli. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Písomné návrhy je možné doručiť osobne, poštou alebo kuriérskou službou na adresu: Obecný úrad Slaská, súp. č. 17, 966 22 Lutila. Víťazný návrh musí byť schválený obecným zastupiteľstvom.

 

V Slaskej, dňa 10.5.2019

 

 

                                                                                Mgr. Daniel G e l i e n, v.r.

                                                                                        starosta obce


 
 

webygroup

dnes je: 24.7.2019

meniny má: Vladimír

podrobný kalendár


10436597

Úvodná stránka