Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 

erb.png

Obec Slaská, IČO – 00 320 994, so sídlom Slaská č. 17, zastúpená starostom obce Mgr. Danielom Gelienom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

 

zámer predaja svojho majetku, a to:

 

  • pozemok parcela č. C-KN 749/4, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 106 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 106 m2), zameraná GP č. 35302551-90/2017, ktorá sa odčleňuje z parcely E-KN č. 1211/10, zapísanej na LV č. 944 pod B.1. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 318,00 € v prospech kupujúcej – Marcela Eremiášová, Slaská 44, 966 22 Lutila,

 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

 

Pozemok parcela č. C-KN 749/4 je priľahlý k pozemkom a rodinnému domu vo vlastníctve žiadateľky a bude sa využívať na osadenie žumpy a na uskladnenie palivového dreva. 

 

Tento zámer predaja majetku bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Slaskej dňa 4.10.2018 uznesením č. 310/2018.

 

V Slaskej, dňa 5.10.2018

 

 

                                                                                  Mgr. Daniel G e l i e n, v.r.

                                                                                            starosta obce


 
 

webygroup

dnes je: 22.5.2019

meniny má: Júlia, Juliana


10361107

Úvodná stránka