Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Obec Slaská, IČO – 00 320 994, so sídlom Slaská č. 17, zastúpená starostom obce Bc. Danielom Gelienom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

 

zámer predaja svojho majetku, a to:

 

  • pozemok parcela č. E-KN 68, vedená ako zastavané plochy a nádvoria o výmere 72 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 72 m2), zapísaná na LV č. 1 pod B.1. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 3,00 €/m2, spolu v sume 216,00 € v prospech kupujúceho – Milan Maslen, Mierová 828/1, 966 81 Žarnovica.

 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

 

Žiadateľ sa na základe obchodnej verejnej súťaže stal v minulosti výlučným vlastníkom rodinných domov súp.č. 169 a 170. Pozemok parcela č. E-KN 68 sa nachádza v rámci dvora uvedených rodinných domov a časť tohto pozemku je priľahlá k uvedeným rodinným domom a pivnici vo výlučnom vlastníctve žiadateľa.

 

Tento zámer predaja majetku bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Slaskej dňa 15.3.2018 uznesením č. 269/2018.

 

V Slaskej, dňa 16.3.2018

 

 

 

 

                                                                                  Bc. Daniel G e l i e n, v.r.

                                                                                          starosta obce


 
 

webygroup

dnes je: 23.3.2019

meniny má: Adrián


9847538

Úvodná stránka