Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Zverejnenie zámeru predaja majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Obec Slaská, IČO – 00 320 994, so sídlom Slaská č. 17, zastúpená starostom obce Bc. Danielom Gelienom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

 

zámer predaja svojho majetku, a to:

 

  • pozemok parcela č. E-KN 572, vedená ako trvalé trávne porasty o výmere 114 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera podielu – 28,5 m2), zapísaná na LV č. 1013 pod B.1. v k.ú. Slaská a pozemok parcela č. E-KN 573, vedená ako trvalé trávne porasty o výmere 1548 m2, spoluvlastnícky podiel o veľkosti 1/4 (zodpovedajúca výmera podielu – 387 m2), zapísaná na LV č. 1014 pod B.5. v k.ú. Slaská; za kúpnu cenu 0,27€/m2, spolu v sume 112,19 € v prospech kupujúceho – Jozef Páleník, SNP 3/5, 965 01 Žiar nad Hronom.

 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

 

Obec tieto podiely odkúpila v roku 2013 a pri tejto kúpe bolo opomenuté predkupné právo p. Páleníka (§ 140 Občianskeho zákonníka), ktorý sa ako obídený podielový spoluvlastník v zákonnej lehote domáhal odkúpenia týchto spoluvlastníckych podielov za rovnakých podmienok (§ 603 ods. 3 Občianskeho zákonníka). Obec tejto jeho žiadosti týmto vyhovuje.

 

Tento zámer predaja majetku bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Slaskej dňa 14.12.2017 uznesením č. 262/2017.

 

V Slaskej, dňa 15.12.2017

                                                                                 Bc. Daniel G e l i e n, v.r.

                                                                                          starosta obce


 
 

webygroup

dnes je: 23.1.2019

meniny má: Miloš


9711594

Úvodná stránka