Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Zverejnenie zámeru zámeny majetku z dôvodu hodného osobitného zreteľa Vytlačiť
 

Obec Slaská, IČO – 00 320 994, so sídlom Slaská č. 17, zastúpená starostom obce Danielom Gelienom v zmysle § 9a ods. 8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

 

zámer zámeny svojho majetku, a to:

 

 • pozemku parcela č. C-KN 139/4, vedená ako ostatné plochy o výmere 55 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 55 m2), zapísaná na LV č. 1 v k.ú. Slaská.

 

za majetok, a to:

 

 • pozemok parcela č. C-KN 1483/7, vedená ako ostatné plochy o výmere 71 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 71 m2), zapísaná na LV č. 1650 v k.ú. Slaská,
 • pozemok parcela č. C-KN 1483/13, vedená ako ostatné plochy o výmere 16 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 16 m2), zapísaná na LV č. 1650 v k.ú. Slaská,
 • pozemok parcela č. C-KN 1483/107, vedená ako ostatné plochy o výmere 7 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 7 m2), zapísaná na LV č. 1650 v k.ú. Slaská,
 • pozemok parcela č. C-KN 1483/43, vedená ako ostatné plochy o výmere 3896 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 3896 m2), zapísaná na LV č. 1650 v k.ú. Slaská,
 • pozemok parcela č. C-KN 1483/44, vedená ako ostatné plochy o výmere 97 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 97 m2), zapísaná na LV č. 1650 v k.ú. Slaská,
 • pozemok parcela č. C-KN 1483/45, vedená ako ostatné plochy o výmere 63 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 63 m2), zapísaná na LV č. 1650 v k.ú. Slaská,
 • pozemok parcela č. C-KN 1483/46, vedená ako ostatné plochy o výmere 91 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 91 m2), zapísaná na LV č. 1650 v k.ú. Slaská,
 • pozemok parcela č. C-KN 1483/47, vedená ako ostatné plochy o výmere 129 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 129 m2), zapísaná na LV č. 1650 v k.ú. Slaská,
 • pozemok parcela č. C-KN 1483/55, vedená ako ostatné plochy o výmere 97 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 97 m2), zapísaná na LV č. 1650 v k.ú. Slaská,
 • pozemok parcela č. C-KN 1483/89, vedená ako ostatné plochy o výmere 428 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 428 m2), zapísaná na LV č. 1650 v k.ú. Slaská,
 • pozemok parcela č. C-KN 1483/90, vedená ako ostatné plochy o výmere 180 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 180 m2), zapísaná na LV č. 1650 v k.ú. Slaská,
 • pozemok parcela č. C-KN 1483/92, vedená ako ostatné plochy o výmere 634 m2, vlastnícky podiel o veľkosti 1/1 (zodpovedajúca výmera podielu – 634 m2), zapísaná na LV č. 1650 v k.ú. Slaská,
 • inžinierska sieť, SO 100, Komunikácie – miestna komunikácia s asfaltovým povrchom,
 • inžinierska sieť, SO 203, Dažďová kanalizácia,
 • inžinierska sieť, SO 305, Verejné osvetlenie,
 • inžinierska sieť, SO 404, Bezdrôtový rozhlas,

 

všetky nehnuteľnosti a hnuteľný majetok od vlastnícka – DUO GROUP, a.s., IČO – 36 622 443, so sídlom Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom.

 

 

z dôvodov hodných osobitného zreteľa, ktoré sú dané tým, že:

 

 

Investor stavby „Slaská – DIELY, riešenie lokality pre IBV“ ponúkol obci Slaská za účelom vysporiadania si vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam, na ktorých sa nachádzajú uložené inžinierske siete (komunikácie, dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie a bezdrôtový rozhlas), do vlastníctva uvedené nehnuteľnosti, vrátane hnuteľného majetku (teda vrátane samotných inžinierskych sietí) z dôvodu, aby obec bola vlastníkom tak pozemkov pod cestami a zelenými pásmi, ako aj vlastníkom samotnej infraštruktúry. Za všetky uvedené nehnuteľnosti a uvedený hnuteľný majetok obec na výmenu ponúkla pozemok o výmere 55 m2, nachádzajúci sa v lokalite „Slaská-DIELY“. Ani jedna zo zmluvných strán budúcej zámennej zmluvy nepožaduje ďalšie finančné vyrovnanie. 

 

Tento zámer zámeny majetku bol schválený Obecným zastupiteľstvom v Slaskej dňa 14.12.2017 uznesením č. 257/2017.

 

 

V Slaskej, dňa 15.12.2017

 

 

 

 

                                                                                  Bc. Daniel G e l i e n, v.r.

                                                                                           starosta obce


 
 

webygroup

dnes je: 23.1.2019

meniny má: Miloš


9711069

Úvodná stránka