Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Verejné obstarávanie - traktorová kosačkaVytlačiť
 

vv.png

Výzva na predloženie cenovej ponuky

obec Slaská, Slaská 17, 966 22 Lutila

 

Vec

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 

 

Obec Slaská, ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) vás žiada o predloženie ponuky na zákazku s nízkou hodnotou v zmysle § 117 ZVO na nižšie špecifikovaný predmet zákazky pod názvom:

 

„Traktorová kosačka pre obec Slaská“

 

Identifikácia verejného obstarávateľa:

obec Slaská

Slaská 17, 966 22 Lutila

zastúpená starostom obce Bc. Danielom Gelienom

IČO – 00 320 994

DIČ – 2020529786

Tel. – 045/6726132

e-mail: starosta@slaska.sk

webové sídlo – www.slaska.sk

 

Miesto predloženia/doručenia cenovej ponuky:

obec Slaská, Slaská 17, 966 22 Lutila

 

Kontaktná osoba na prevzatie cenovej ponuky:

Bc. Daniel Gelien, starosta obce

 

Predmet obstarávania:

traktorová kosačka

 

Spôsob vzniku záväzku:

Doručením objednávky.

 

Podrobný opis predmetu obstarávania:

traktorová kosačka

  • výkon motora minimálne 22 HP
  • záber minimálne 102 cm
  • mulčovanie

 

Miesto a termín dodania predmetu obstarávania:

obec Slaská, najneskôr do 5 dní od doručenia záväznej objednávky

 

Financovanie predmetu obstarávania:

Z vlastných zdrojov obce prevodom na účet na základe vystavenej faktúry.

 

Lehota na predloženie cenovej ponuky:

24.5.2017, 12:00 hod.

Spôsob predloženia cenovej ponuky:

Poštou alebo osobne v lehote na predkladanie ponúk.

 

Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať. Ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vzniknú pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.

 

Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku a v mene EUR s uvedením DPH. Obálka musí byť zreteľne označená nápisom „Obstarávanie – neotvárať“.

 

Kritériá na vyhodnotenie ponúk s pravidlami ich uplatnenia a spôsob hodnotenia ponúk:

Najnižšia cena za predmet obstarávania.

 

Pokyny na zostavenie ponuky:

Požadujeme, aby ponuka okrem ceny obsahovala aj fotokópiu dokladu o oprávnení dodávať predmetný tovar. U právnických osôb napr. výpis z obchodného registra, u fyzických osôb napr. výpis zo živnostenského registra (stačí fotokópia).

 

Otváranie doručených cenových ponúk:

24.5.2017, 13:00 hod.

 

Lehota viazanosti ponúk:

30 dní od otvárania cenových ponúk

 

Osoba zodpovedná určená pre styk so záujemcami a osoba zodpovedná za verejné obstarávanie:

Bc. Daniel Gelien, starosta obce, starosta@slaska.sk , 0907 877 769

 

Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ oznámi úspešnému uchádzačovi v lehote 3 pracovných dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho ponuku prijíma, neúspešnému uchádzačovi oznámi v lehote 3 pracovných dní, že jeho ponuku neprijal.

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo meniť podmienky obstarávania alebo obstarávanie zrušiť, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo toto obstarávanie vyhlásené – ponuka uchádzačov bude vyššia ako predpokladaná cena obstarávania alebo nebude predložená ani jedna ponuka.

 

Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto obstarávaní. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

 

V Slaskej, dňa 17.5.2017

 

Bc. Daniel Gelien v.r., starosta obce Slaská


 
 

webygroup

dnes je: 22.6.2018

meniny má: Paulína


7448107

Úvodná stránka