Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná
Slaská

Obchodná verejná súťaž 01/2017 Vytlačiť
 

20161015_104537.jpg

Obec Slaská, IČO – 00 320 994, Obecný úrad č. 17, 966 22 Lutila, zastúpená starostom obce Danielom Gelienom

 

vyhlasuje v zmysle § 281 až § 288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník a na základe uznesenia OZ Slaská č. 214/2017 zo dňa 30.3.2017 obchodnú verejnú  súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie kúpnej zmluvy, ktorej predmetom bude predaj nehnuteľností – stavieb a pozemkov.

Opis nehnuteľností na predaj:

 • rodinný dom súp. č. 169, postavený na parcele C-KN 541/1, zapísaný na LV č. 1044 pre k.ú. Slaská,
 • rodinný dom súp. č. 170, postavený na parcele C-KN 543/1, zapísaný na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • pivnica súp. č. 336, postavená na parcele C-KN 546, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 541/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 75 m2, zapísaná na LV č. 1044 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 541/3, zastavané plochy a nádvoria o výmere 360 m2, zapísaná na LV č. 1044 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 543/1, zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 543/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 35 m2, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 544/2, zastavané plochy a nádvoria o výmere 70 m2, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 545/1, záhrady o výmere 204 m2, zapísané na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 545/2, záhrady o výmere 7 m2, zapísané na LV č. 1 pre k.ú. Slaská,
 • parcela C-KN 546, zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, zapísaná na LV č. 1 pre k.ú. Slaská.

 

Termín na predkladanie cenových ponúk:

Písomné cenové ponuky je treba doručiť Obecnému úradu v Slaskej v zalepenej obálke s označením OVS – 01/2017 s poznámkou „NEOTVÁRAŤ“ do 15. júna 2017, vrátane dňa 15. júna 2017 do 15,00 hod. Ponuky sa môžu predkladať len v slovenskom jazyku.

 

Písomný návrh musí obsahovať:

 • obchodné meno, resp. meno a priezvisko navrhovateľa,
 • IČO, resp. dátum narodenia  navrhovateľa,
 • sídlo, resp. trvalé bydlisko navrhovateľa,
 • označenie stavby, parcelné číslo pozemku a jeho výmeru,
 • návrh ceny,
 • termín a spôsob platby kúpnej ceny.

 

Ak predmetný návrh nebude obsahovať uvedené údaje, nebude zaradený do súťaže, aj keď bude podaný v určenej lehote.

 

Ostatné podmienky:

Navrhovatelia nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na súťaži. Po doručení nemožno návrh meniť, dopĺňať alebo odvolať. Vyhlasovateľ sa zaväzuje v lehote do 10 pracovných dní od schválenia víťazného návrhu obecným zastupiteľstvom, oznámiť vybraný návrh prostredníctvom informácie zverejnenej na webovom sídle vyhlasovateľa. V tej istej lehote sa vyhlasovateľ zaväzuje oznámiť prijatie vybraného návrhu úspešnému navrhovateľovi a upovedomiť účastníkov súťaže, ktorí v súťaži neuspejú, že ich návrhy sa odmietli. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené návrhy. Písomné návrhy je možné doručiť osobne, poštou alebo kuriérskou službou na adresu: Obecný úrad Slaská, súp. č. 17, 966 22 Lutila. Víťazný návrh musí byť schválený obecným zastupiteľstvom. Vyhlasovateľ oznamuje, že najnižšia ponuka ceny za všetky nehnuteľnosti spolu nemôže klesnúť pod 22.000,00 eur. Nehnuteľnosti sú na predaj všetky ako celok bez možnosti odkupovania samostatne.

 

V Slaskej, dňa 5.4.2017

 

Bc. Daniel G e l i e n, v.r.

starosta obce

20161015_104707.jpg

20161015_104756.jpg20161015_105042.jpg

20161015_104525.jpg20161015_104620.jpg20161015_104638.jpg20161015_104646.jpg20161015_104656.jpg20161015_104723.jpg20161015_104729.jpg20161015_104735.jpg20161015_104745.jpg20161015_104909.jpg20161015_105023.jpg


 
 

webygroup

dnes je: 22.6.2018

meniny má: Paulína


7448106

Úvodná stránka